Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden de cliënt in te lichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen op de overeengekomen behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden, voor 48 uur is de afspraak kosteloos te annuleren of te verplaatsen daarna wordt er 50% kosten gerekend van de behandelingsprijs, Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt of niet komt opdagen, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de nagelstudio de afspraak verzetten naar een andere dag/tijd. Dit uit respect voor de klant die na u komt.
De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omdat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
De nagelstudio geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

•De cliënt niet binnen 24 uur reclameert d.m.v een bericht met foto of bezoek in de nagelstudio.
•De cliënt de (kunst)nagels eerder heeft laten zetten of heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
•De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
•De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.
•De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
•De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
•De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
•De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
•De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

09. Beschadiging & diefstal
De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van de nagelstudio met naam en toenaam.
Bij het maken van foto's die op websites dan wel social media verspreid worden dient het logo van de nagelstudio te staan ivm misbruik door derden. Voor gebruik van foto's van de cliënt ter promotie van de nagelstudio zal ten alle tijde mondelinge toestemming van de cliënt gevraagd worden.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Huisregels
De nagelstudio hanteert de volgende huisregels:

•In de nagelstudio mag niet gerookt worden.
•Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen in de nagelstudio.
•Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de nagelstudio.
•Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de nagelstudio.
•Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.